مراسم تجلیل از صادر کننده نمونه استانی سال 96

یزد پلیمر؛ صادر کننده برگزیده سال 1396

دریافت تندیس صادر کننده برتر سال 96

مراسم تجلیل از صادر کننده نمونه استانی سال 96 - شرکت یزد پلیمر

مراسم تجلیل از صادر کننده نمونه استان یزد

یزد پلیمر؛ صادر کننده برگزیده سال 1396

مراسم تجلیل از صادر کننده نمونه استانی

یزد پلیمر؛ صادر کننده برگزیده سال 1396

مراسم تجلیل از صادر کننده نمونه استانی

مراسم تجلیل از صادر کننده نمونه استانی سال 96 - شرکت یزد پلیمر

مراسم تجلیل از صادر کننده نمونه استانی