یزد پلیمر واحد صنعتی سبز کشور شد

یزد پلیمر واحد صنعتی سبز کشور شد
یزد پلیمر واحد صنعتی سبز کشور شد

شرکت یزد پلیمر در نوزدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز به عنوان صنعت سبز کشور انتخاب شد.

شرکت یزد پلیمر در نوزدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز به عنوان واحد صنعتی سبز کشور انتخاب شد.

نوزدهمین همایش ملی صنعت سبز کشور در تاریخ 30 بهمن ماه 96 با حضور مسئولین و معاونین سازمان حفاظت از محیط زیست ایران و نمایندگان سازمان ملل برگزار گردید.

تندیس صنعت سبز کشور هر ساله به تعداد محدودی از شرکت ها و سازمان هایی که فعالیت های موثر و مستمر در زمینه محیط زیست داشته باشند، جزو واحدهای آلاینده نباشد، افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش آلاینده‌ها را در دستور کار قرار داشته باشد. دفتر مستقر HSE و پایش مستقیم و آنلاین آلاینده‌ها را هم داشته باشند. تعلق می گیرد.

شرکت یزد پلیمر در راستای توجه ویژه به مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار از طرف سازمان حفاظت از محیط زیست کشور شایسته دریافت تندیس سیمین صنعت سبز کشور شناخته شد.