نمایشگاه صنعت ساختمان تهران مرداد 95

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران مرداد 95 - مدیران شرکت یزد پلیمر

مدیران شرکت یزد پلیمر

استفاده از المان بادگیر در غرفه یزد پلیمر

استفاده از المان بادگیر در غرفه یزد پلیمر

پایان شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران - شرکت یزد پلیمر

نمایی از غرفه شرکت یزد پلیمر

حضور شرکت یزد پلیمر در نمایشگاه صنعت ساختمان بوشهر

نمایی دیگر از غرفه شرکت یزد پلیمر

نمایش محصولات تولیدی در غرفه شرکت یزد

نمایش محصولات تولیدی در غرفه شرکت یزد