نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد 95

حضور قدرتمند یزد پلیمر در نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد

طراحی غرفه شرکت یزد پلیمر با بهره گیری از المان بادگیر

حضور قدرتمند یزد پلیمر در نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد

نمایی از غرفه شرکت یزد پلیمر

حضور قدرتمند یزد پلیمر در نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد

غرفه یزد پلیمر به عنوان غرفه برگزیده

حضور قدرتمند یزد پلیمر در نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد

نمایی دیگر از غرفه یزد پلیمر