مراسم تجلیل از صادر کننده برگزیده سال 93

مراسم تجلیل از صادر کننده برگزیده سال 93 - شرکت یزد پلیمر

مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان

یزد پلیمر به عنوان صادر کننده برگزیده سال 93 استان یزد انتخاب گردید

دریافت لوح تقدیر و تندیس صادر کننده

مراسم تجلیل از صادر کننده برگزیده سال 93 - شرکت یزد پلیمر

جناب آقای مهندس چشم براه - مدیر عامل شرکت یزد پلیمر