مراسم تجلیل از صادر کننده نمونه استانی سال 95

مراسم تجلیل از صادر کننده نمونه استانی - شرکت یزد پلیمر

مراسم تجلیل از صادر کننده نمونه استانی

دریافت تندیس صادر کننده برتر سال 95 - شرکت یزد پلیمر

دریافت تندیس صادر کننده برتر سال 95

مراسم تجلیل از صادر کننده نمونه استانی - شرکت یزد پلیمر

مراسم تجلیل از صادر کننده نمونه استانی

عکس تندیس ها

مراسم تجلیل از صادر کننده نمونه استانی

مراسم تجلیل از صادر کننده نمونه استانی - شرکت یزد پلیمر

مراسم تجلیل از صادر کننده نمونه استانی